ReadyPlanet.com
dot dot
dot

dot


ศาลามณฑปอนุสรณ์ ๑๐๐ ปี พระธรรมวงศ์มุนี
เว็บครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย)
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จันทบุรี
สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง
ธรรมะพีเดีย
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
แบบฝึกหัดข้อสอบธรรมศึกษา


กำหนดการสอบนักธรรม-ธรรมศึกษา ประจำปี 2555 article

 

 

                                    กำหนดวันสอบธรรมสนามหลวง

                        ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ดังนี้

                                               *******************
      ๑. นักธรรมชั้นตรี

         กำหนดสอบวันที่ ๒๔ - ๒๕ - ๒๖ - ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๕  (ตรงกับวันพุธ - พฤหัสบดี - ศุกร์ - เสาร์ ขึ้น ๙ - ๑๐ - ๑๑ - ๑๒ ค่ำ เดือน ๑๑) รวมสอบ ๔ วัน ๆ ละ ๑ วิชา เริ่มสอบเวลา ๑๓.๐๐ น. ทั้ง ๔ วัน ให้เวลาวิชาละ ๓ ชั่วโมง


      ๒. นักธรรมชั้นโท - เอก

          กำหนดสอบวันที่ ๒๙ - ๓๐ พฤศจิกายน และ ๑ - ๒ ธันวาคม ๒๕๕๕ (ตรงกับวันพฤหัสบดี - ศุกร์ - เสาร์ - อาทิตย์ แรม ๑ - ๒ - ๓ - ๔ ค่ำ เดือน ๑๒ รวมสอบ ๔ วัน ๆ ละ ๑ วิชา)  เริ่มสอบเวลา ๑๓.๐๐ น. ทั้ง ๔ วัน ให้เวลา วิชาละ ๓ ชั่วโมง


      ๓. ธรรมศึกษาทุกชั้น

         กำหนดสอบวันจันทร์ ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๕  (ตรงกับแรม ๕ ค่ำ เดือน ๑๒ สอบ ๑ วัน)

         -เช้าสอบวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม เริ่มสอบเวลา ๐๘.๓๐ น. ให้เวลา ๓ ชั่วโมง

         -บ่ายสอบวิชาธรรม วิชาพุทธ และวิชาวินัย ให้เวลาวิชาละ ๕๐ นาที เริ่มสอบเวลา ๑๓.๐๐ น. ใช้ข้อสอบแบบปรนัยหรือแบบเลือกตอบ


          อนึ่ง ปัญหาสอบธรรม นักธรรมทุกชั้นคงสอบแบบอัตนัยทุกวิชาเหมือนปีที่ผ่านมา ส่วนธรรมศึกษาทุกชั้นยังคงสอบแบบปรนัยทุกวิชา ยกเว้นวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม คงสอบแบบอัตนัยอย่างเดิม 

                                        ***************************

 
ข่าวสารของวัด

รายชื่อผู้สอบผ่าน ธ.ศ.ชั้นเอก ปี 2556 article
ร.ร.วัดไผ่ล้อมฯ-ร.ร.อนุบาลมารีนิรมล ถวายเทียนพรรษา ปี 2556 article
ร.ร.สตรีมารดาพิทักษ์-ร.ร.อนุบาลมารีนิรมล ถวายเทียนพรรษา ปี 2555 article
พิธีแสดงมุทิตาสักการะ อายุวัฒนมงคล 102 ปี พระธรรมวงศ์มุนี article
ประกาศผลสอบ ธรรมศึกษาทุกชั้น ประจำปี 2554 articleวัดไผ่ล้อม (พระอารามหลวง) ตู้ ปณ.62 ต.จันทนิมิต อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทร. 086-794-8949 อีเมล์ watphailom@hotmail.com